Työaikapankki mahdollistaa joustavan järjestelyn töiden ja vapaiden sijoittamiseen. Uusi työaikalaki mahdollistaa työaikapankin kaikilla työpaikoilla – aiemmin tämä oli mahdollista vain työsuhteissa, jotka olivat jonkun työehtosopimuksen alaisia.

Mikä on työaikapankki?

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Idea on yksinkertainen: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää tai jättää lomiaan pitämättä, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhempään ajankohtaan.

Uusi työaikalaki sallii aiemmasta poiketen työaikapankista sopimisen kaikilla työpaikoilla siitä riippumatta, velvoittaako työnantajaa mikään valtakunnallinen työehtosopimus. Uusi laki edellyttää työaikapankkisopimuksilta tiettyä vähimmäissisältöä, joista työnantajan ja työntekijän tulee aina sopia työaikapankkia käyttöön otettaessa, kuten minkälaisia eriä ja korvaustyyppejä pankkiin voidaan siirtää ja millä periaatteilla työnantaja myöntää pankkivapaita. Tiettyyn kohtiin on asetettu myös lakisääteiset rajat, kuten työajan enimmäiskertymälle työaikapankissa.

Työaikapankkisopimuksen sisältö

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava, millaista työaikaa tai millaisia vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan sisällyttää. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaukset, sunnuntaityön korotusosat, säästetyt lomapäivät ja lomarahat. Jos työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta, sopimus saattaa rajoittaa tiettyjen erien siirtämismahdollisuutta työaikapankkiin, tyypillisesti esimerkiksi vuosilomien.

Sopimuksessa tulee sopia työaikapankkiin siirrettävissä olevan työajan enimmäismääristä. Määristä ei voi sopia täysin vapaasti, vaan niihin on asetettu laissa rajat. Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei esimerkiksi saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tuntia (tarkempi neuvonta rajoista sopimusmallissamme).

Sopimustiedon älykäs työaikapankkisopimus sisältää mallisisällöt muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
  • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät
  • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat enimmäismäärät
  • Pankkivapaiden pitäminen
  • Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot ja vaikutus työaikaan
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Työaikasaldon seuranta
  • Työkyvyttömyys pankkivapaan aikana (esim. sairaus)
  • Rahasuoritukset työaikapankista
  • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun malli soveltuu sekä työehtosopimuksen alaisiin että työehtosopimuksista vapaisiin sopimustilanteisiin.

Lain vaatimat sisällöt asiakirjaan pikavalinnoilla

Sopimustiedolla laadit vaivattomasti lain vaatimukset täyttävän työaikapankkisopimuksen, joka sisältää kaikki edeltävässä kohdassa listatut asiat. Älykäs sopimusmallimme sisältää lukuisia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat (alla kuva asiakirjan laatimisesta). Voit myös muokata ehtoja tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Kyseessä ei ole siis yksittäinen pohja, vaan muuntuva asiakirjamalli, jolla laadit pätevän ja laadukkaan sopimuksen vaivattomasti. Lopputuloksena saat siistin allekirjoitusvalmiin asiakirjan, jonka voit allekirjoittaa palvelussa sähköisesti. Palvelun dokumenttiarkisto arkistoi asiakirjan sinulle automaattisesti.

Lähetä allekirjoituskutsut tekstiviestitse

Palvelussa voit lähettää allekirjoituskutsut osapuolille tekstiviestillä tai sähköpostitse asiakirjan laadinnan jälkeen. Allekirjoituksen voi siis hoitaa työsopimuksiin helposti älypuhelimen näytölle sormella tai kosketusnäyttökynällä piirtäen, missä ja milloin vain. Asiakirjan laatija ja osapuolet saavat ilmoituksen sähköpostitse, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet asiakirjan.

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat, Suomessa ja muissa EU-jäsenmaissa. Sähköisestä allekirjoituksesta jää vahvemmat tekniset todisteet kuin perinteisestä allekirjoituksesta. Voit lukea lisää sähköisistä allekirjoituksista ja niiden juridisesta pätevyydestä täältä.

Sopimukset arkistoituvat automaattisesti

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yhteisösi Sopimustilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa. Lisäksi voit asettaa muistutuksia asiakirjojen tärkeistä päivämääristä alla olevan kuvan mukaisesti. Palvelu toimittaa muistutukset sinulle tai nimeämällesi henkilölle sähköpostitse.

Sovi säännöistä pankkivapaiden pitämiselle

Työaikapankkisopimuksessa tulee määritellä periaatteet ja menettelytavat, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Tyypillisesti työnantaja ja työntekijä pyrkivät tapauskohtaisesti sopimaan, milloin pankkivapaita on otollista pitää. Ellei toisin ole sovittu, työnantajalla on kuitenkin viimeinen sana ajankohtien päättämisessä. Täysin vapaasti työnantaja ei voi sijoittaa vapaita; työntekijällä on esimerkiksi oikeus pitää vapaita vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa – tarkempi neuvonta tästäkin on sopimusmallissa.

Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot

Pankkivapaalta maksettavan palkan määräytymisperusteet on syytä määritellä työaikapankkisopimuksessa. Lähtökohtana voidaan pitää, että vapaan ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka ilman mahdollisia lisiä. Tapauskohtaisesti tarkempana perusteena voi olla esimerkiksi työsopimuksen mukainen tuntipalkka, tietty sovittu keskituntiansio tai säännöllinen kuukausipalkka.

Sairastuminen pankkivapaan aikana ei lähtökohtaisesti vaikuta vapaan ajankohtaan

Pankkivapaa rinnastetaan säännölliseksi työajaksi, minkä vuoksi sairaus tai muu työkyvyttömyys ei lähtökohtaisesti edellytä työnantajaa siirtämään vapaata myöhempään ajankohtaan – onhan kysymyksessä jo muutenkin palkallinen vapaa. Tästä on saatettu kuitenkin sopia toisin esimerkiksi työehtosopimuksessa. Jos poikkeuksia on, monesti tehdään ero sen välille, onko työkyvyttömyys alkanut jo ennen vapaata vai vasta sen aikana.

Rahasuoritukset työaikapankista

Osapuolten on syytä sopia etukäteen tilanteet, joissa työaikasaldo voidaan annettavan vapaan sijasta korvata rahakorvauksena. Yleensä rahasuorituksia ei tehdä kuin poikkeuksissa tilanteissa, kuten työaikapankkia purettaessa tai työsopimuksen päättyessä.

Tutustu Sopimustietoon ja laadi työaikapankkisopimus täältä.